دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
معرفی

مشخصات فردی

نام : سیدعلی   هنجنی

پست الکترونیکی : a-hanjani@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : حقوق

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده حقوق و علوم سیاسی

مرتبه علمی : دانشیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضوگروه حقوق

نوع استخدام : آزمایشی

تاریخ استخدام : 1383/01/01

سیدعلی هنجنی

محل خدمت:   دانشکده حقوق و علوم سیاسی

مرتبه علمی : دانشیار

^